Innformatii despre proiect

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1./G/138528
Titlul proiectului: Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de liceu în procesul de tranziţie de la şcoală la nivele superiore de educatie sau la locul de muncă prin furnizarea unui program integrat de consiliere profesională şi practică.
Proiectul propus este capabil să ofere organizarea pe termen lung și o îmbunătățire majoră a modului actual al procesului de orientare și consiliere în profesie și de desfăşurare a practicii în învăţământul lcieal. Prin consilierea și orientarea în profesie, beneficiarii vor fi mai bine informati cu privire la traseul profesional fie prin continuarea studiilor fie prin alegerea unei meserii și vor putea stabili cu ușurință un plan de carieră personalizat, evitând astfel luarea unor decizii greșite, pierderea inutilă a timpului și a banilor pregătindu-se pentru profesii care nu li se potrivesc.
Participanții vor beneficia de o flexibilizare a traiectoriei pe care o vor urma după absolvire in domeniul educational si pe piaţa forţei de muncă. Obiectivul general al proiectului se va realiza prin intermediul asigurării desfășurării unor activităţi de consiliere si orientare profesională prin infiintarea si oganizarea pe termen ung a unui centru de consiliere si orientare in profesie si prin participarea elevilor la stagii de practică, unde aceștia să îşi însuşească competenţele de muncă şi experienţa necesare unei tranziţii facile spre piaţa muncii.
Prin facilitarea integrării viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii, prin continuare de studii sau gaseirea unui loc de munca, proiectul contribuie la creşterea gradului de ocupare şi la reducerea şomajului. Prin corelarea educaţiei cu piaţa muncii, proiectul contribuie la dezvoltarea capitalului uman şi la creşterea competitivităţii. Prin implementarea acestui proiect, grupul ţintă va beneficia de reducerea timpului de adaptare la cerinţele pieţei muncii, de creşterea nivelului de competitivitate, de depăşirea problemei lipsei de experienţă, de o permanentă informare asupra tendinţelor manifestate pe piaţa muncii, de orientare şi consiliere în carieră în funcţie de aptitudini, de programe de educaţie socială axată pe conşitentizarea atitudinii corecte faţă de muncă.
Obiectivul general al proiectului se află în deplină consonanţă cu obiectivul principal al axe prioritare, cel al creş¬terii gradului de ocupare şi cu obiectivul specific al domeniului de intervenţie privind o mai bună tranziţie de la educaţie la viaţa activă, contribuind la creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă şi a şanselor de ocupare ale studenţilor pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului

Atingerea obiectivului general va fi posibilă având în vedere următoarele obiective specifice:
- OS1. Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare și consiliere profesională în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru un număr de 500 de elevi. Prin acest obiectiv se urmărește dezvoltarea furnizarea instrumentelor pentru cunoasterea si autocunoasterea elevilor pentru o identificare corecta a optiunilor scolare si profesionale;
- OS2. Îmbunătățirea calității și a eficienței activităților de consiliere și orientare profesională prin creare de materiale suport de informare, utilizarea de metodoligii moderne, a unui ghid de bune practici;
- OS3. Formarea de competențe practice necesare ocupării unui loc de muncă prin stagii de practică la potențiali angajatori pentru un număr de 100 de elevi și abilitarea elevilor cu metode si instrumente care sa le permita cautarea /obtinerea unui loc de munca;
- OS4. Îmbunătățirea calității și a eficienței stagiilor de practică prin elaborarea de materiale suport (caiete de practică, chestionare de evaluare și monitorizare a stagiilor de practică și un ghid de bune practici).
- OS5. Dezvoltarea parteneriatelor cu potențiali angajatori, prin încheierea de convenții de practică

Rezultate anticipate

500 de elevi partcipanţi la activitățile de consiliere și orientare în profesie;
100 de elevi participanți la stagiile de practică;
Organizarea și amenajarea Centrului de Consiliere și Orientare în Profesie;
2000 de broșuri, 2000 de pliante, 500 de afișe, 2000 flyere, 2000 de pixuri, 2000 mape, 2000 de agende personalizate, 2000 de genți conferință personalizate, 3 bannere, 3 roll-up-uri;
2 conferinţe de presă în cadrul promovării proiectului;
2 de comunicate de presă;
5 întâlniri în cadrul campaniei de informare, conştientizare, motivare în vederea asigurării participării la activităţile de consiliere și orientare profesională;
3 întâlniri cu studenții și masteranzii pentru diseminarea stagiilor de pregătire practică;
1 workshop între elevi, angajatori şi cadre didactice pentru diseminarea rezultatelor și întărirea sustenabilității acestuia;
1 portal web cuprinzând informaţii referitoare la structura cererii şi ofertei de forţă de muncă pentru jurişti;
1 Ghid de bune practici în Orientare și Consiliere Profesională în domeniul învățământului liceal;
1 Ghid de bune practici în desfășurarea stagiilor de practică în domeniul învățământului liceal;
Materiale suport stagii practica;
Brosuri informare COP;
Minimum 5 convenții de practică;
Crearea unei reţele de parteneriat, dialog şi comunicare între licee şi mediul profesional în scopul actualizării curriculei școlare și adaptării acesteia la cerințele actuale ale angajatorilor.

Parteneri implicati in derularea proiectului

Partener 1: COLEGIUL TEHNIC "NICOLAE TITULESCU" MEDGIDIA
Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" este o instituție de învățământ care a luat ființă în anul 1949 ca Școală profesională, aflată în subordinea Direcției Generale a Canalului Dunăre – Marea Neagră (D.G.C.D.M.N.).
În anul 1973 devine Liceu industrial, Școală profesională și Școală de Maiștri; din 1990 se transformă în Grup școlar industrial pentru construcții de mașini; din 2005 devine Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" prin Ordinul Ministrului nr. 4214/30 mai 2005.
De-a lungul timpului, școala a pregătit elevii în domeniile cerute de comunitatea locală și națională. Răspunzând cerințelor și nevoilor societății românești actuale, comunității locale și politicilor de reformare a învățământului, Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" din Medgidia și-a propus formarea inițială și continuă a unor specialiști în domeniile mecanic(cu specializarile tehnician proiectant CAD, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, sudor), electric (având ca specializări tehnician în instalații electrice, tehnician electrotehnist, electrician exploatare joasă tensiune), textile(cu specializările tehnician în industria textilă, confecționer produse textile), economic (tehnician în activități economice), comerț (tehnician în activități de comerț), capabili să facă față progresului și dinamicii actuale a activităților în aceste domenii.
Grupul de interes constituit la nivelul şcolii (elevi, părinţi, cadre didactice, agenţi economici, manager) are ca scop formarea unor competenţe tehnice şi abilităţi cheie care să permită o integrare socio- profesională adecvată a elevilor. Elevii sunt puşi în centrul tuturor proceselor de predare – învăţare şi sunt îndrumaţi pentru a participa la propria lor educaţie, ceea ce creşte eficienţa colaborării dintre profesor/ maistru instructor şi elev.
Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând un parteneriat activ cu agenţii economici de profil şi o ofertă educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim posibilitatea elevilor şi absolvenţilor noştri să fie deschişi unei formări continue care să-i facă apţi să se încadreze în societatea viitorului, societate racordată la valorile europene.
În cadrul programelor educative școlare și extrașcolare, școala noastră furnizează și dezvoltă servicii de orientare, consiliere și îndrumare în sprijinul tranziției de la școală la viața activă, monitorizează inserția tinerilor absolvenți pe piața muncii și dezvoltă activități de informare și conștientizare a elevilor noștri în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă.
Obiectivele urmărite în cadrul programelor educative: informarea și conștientizarea elevilor pe teme legate de inserția progresivă pe piața muncii; cunoașterea și familiarizarea cu diverse instituții implicate având diverse roluri pe piața muncii; creșterea interesului privind dezvoltarea "culturii" cetățeanului activ din punct de vedere economic, a angajatului; furnizarea de cunoștințe și competențe necesare fiecărei persoane când încearcă să facă primul pas spre un loc de muncă.

Partenerul 1 va asigura sprijinul necesar pe toata perioada de concepere, implementare şi urmărire a rezultatelor proiectului. De asemena pe perioada derularii va acorda asistenţa necesară desfasurarii activităţilor proiectului, fiind implicat in majoritatea acestora, cu exceptia activitatii nr. 2.
Va furniza proiectului 1 coordonator consiliere si orientare profesionala, 5 cadre didactice ce vor superviza elevii în desfășurarea stagiului de practică ( cf. Ordinului nr. 3539/14.03.2012) și 5 tutori. Secretarul desemnat in proiect va asigura activitatea de editare/accesare documente, transmitere de informatii, corespondenta intre parteneri, autoritati, terti etc.


Partener 2: ASOCIATIA PENTRU COMUNITATE SI FAMILIE
Este o organizatie non-guvernamentala constituta in 2007 din dorinta de a raspunde nevoilor comunitatii in general si familiei in special . Scopul organizatiei este mentinerea, imbunatatirea si recuperarea starii de bine a familiei si comunitatii prin activitati de sustinere si promovare de politici profamiliale si procomunitare in accord cu legislatia interna si internationala.
Obiective : Realizarea si sustinerea de activitati de informaresi educare a membrilor comunitatii care sa conduca la imbunatatirea climatului familial si social al comuniatii Protejarea familiilor si persoanelor defavorizate social si care se confrunta cu dificultati de adaptare si integrare; Organizarea de calatorii de studii si documentare, schimb de experienta in tara si peste hotare, Organizarea de cursuri de pregatire alese in functie de necesitatile comuniatii.
Activitatile, desfasurate in cadrul organizatiei vizeaza : -prevenirea fenomenelor si situatiilor cu risc pentru dezoltarea si echilibrul famililor si al comunitatii. Activitati de dezvoltare personala desfasurate mai ales in sensul schimbarii sau formarii unor mentalitati si deprinderi bazate pe egalitate si respect intre oameni, pe nondiscriminare.
Activitati ce pun accent pe crestera capacitatii membrilor comunitatii de a-si identifica problemele, de a gasi solutii in interorul comunitatii , de a conlucra pentru a gasi solutii si a dezvolta planuri de actiune , cresterea responsabiliatii in a-si asuma atat succesul cat si esecul.
Toate activitatile derulate in comunitate se centraza pe educatia intre egali, puterea exemplului personal si pe implicarea activ-participativa a beneficiarilor.

Partenerul 2 va asigura sprijinul necesar pe toata perioada de concepere, implementare şi urmărire a rezultatelor proiectului. De asemena pe perioada derularii va acorda asistenţa necesară desfasurarii activităţilor proiectului, fiind implicat in majoritatea acestora, cu exceptia activitatilor 2 si 5. In managementul proiectului va fi implicat prin asistent managerul desemnat. De asemenea, va furniza proiectului 5 experti consiliere si orientare profesionala si 1 expert psiholog